Koncepcja Pracy Szkoły


Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie - naucz

Jeśli nie wie - wytłumacz

Jeśli nie może - pomóż

                  J. Korczak

                                 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZOSTAŁA OPRACOWANA W OPARCIU O:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17);
 3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
 4. Konwencję o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.;
 5. Statut Szkoły Podstawowej;
 6. Program Wychowawczy;
 7. Program Profilaktyczny.

MISJA

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

WIZJA 

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować oraz żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości w stosunku do innych narodów europejskich. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

 1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
 2. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.
 3. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. 

PRIORYTETY SZKOŁY

 1. Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej.
 2. Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.
 3. Zapewnienie opieki, pomocy i bezpieczeństwa każdemu uczniowi.
 4. Kształtowanie i nagradzanie dojrzałych postaw uczniów.
 5. Kultywowanie tradycji szkolnej.
 6. Podniesienie efektywności pracy wychowawczej oraz działalności profilaktycznej szkoły.
 7. Podnoszenie jakości kształcenia. Poszukiwanie skutecznych form przekazu wiedzy i pracy z uczniem.

MODEL ABSOLWENTA

 •  posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości;
 • ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki;
 • wykazuje się samodzielnością, stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł wiedzy;
 • w szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie jego potrzeb;
 • umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje;
 • umie rozwiązywać problemy;
 • cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki;
 • zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować;
 • umie dokonać samooceny oraz współdziałać w grupie - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami;
 • pozytywnie patrzy na świat oraz wierzy w siebie;
 • cechuje go uczciwość i prawdomówność;
 • zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje;
 • zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować;
 • rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym, jest tolerancyjny;
 • jest wrażliwy na potrzeby innych;
 • selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu;
 • zna i respektuje prawa innych;
 • zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących.

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH: 

I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 1. Odnowienie sal lekcyjnych.
 2. Aktualizowanie programów komputerowych do pracowni informatycznej.
 3. Pozyskiwanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 4. Zakup pomocy dydaktycznych.
 5. Rozbudowanie placu zabaw dla dzieci klas 0-3, realizacja Programu Rządowego „Radosna szkoła”.
 6. Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę uczniów klas 0-3.
 7. Współpraca z Urzędem Gminy.
 8. Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje.
 9. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
 10. Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt sportowy.
 11. Realizacja Programu Rządowego „Szklanka mleka”.
 12. Realizacja programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz „ Bezpieczna Szkoła”.
 13. Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Radą Gminy.
 14. Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
 15. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
 16. Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

II. WYCHOWANIE I OPIEKA

 1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
 2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom.
 3. Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.
 4. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.
 5. Organizacja opieki w czasie wolnym – świetlica szkolna.
 6. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
 7. Udział dzieci w konkursach szkolnych, pozaszkolnych oraz w wycieczkach edukacyjnych. Partnerska współpraca z innymi szkołami.
 8. Realizacja działań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły.
 9. Realizacja programu „Bezpieczna Szkoła”.
 10. Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.
 11. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji.
 12. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami (Ochotniczą Strażą w Kamionie, GOPS, Radą Gminy, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Parafią, Policją).

III. KSZTAŁCENIE

 1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
 2. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
 3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
 4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 5. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
 6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
 7. Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.
 8. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.
 10. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
 11. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
 12. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.
 13. Wybrane przez nauczycieli programy nauczania gwarantują pełną realizację zadań szkoły określonych w podstawie programowej.
 14. Przestrzeganie zasad WSO dotyczących ilości sprawdzianów i prac klasowych, możliwości poprawy ocen, a także obowiązku umożliwiania uczniom wglądu do prac pisemnych.
 15. Docenianie intelektualnego wysiłku ucznia.

KRYTERIA SUKCESU 

 1. Cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu i realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
 2. Podejmowane przez społeczność szkolną wielokierunkowe działania skutecznie eliminują ze środowiska szkolnego zagrożenia, patologię społeczną.
 3. Szkoła posiada pełne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i pomocy socjalnej.
 4. Uczniowie z rodzin ubogich otrzymują pomoc materialną /dożywianie, stypendia zakup podręczników, bezpłatny wypoczynek w czasie wakacji.
 5. Stan techniczny obiektu i wyposażenie gwarantują pełne bezpieczeństwo uczniom.
 6. W szkole opracowane są i przestrzegane regulaminy bezpieczeństwa.
 7. Szkoła ma opracowany Wewnątrzszkolny System Oceniania uwzględniający wymagania zapisane w rozporządzeniu MEN i stosuje zasady określone w tym regulaminie.
 8. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych poszczególnych przedmiotów oraz o zasadach oceniania zachowania.
 9. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają wzajemnie i obowiązki, akceptują je i przestrzegają.
 10. Rodzice utrzymują stały kontakt z nauczycielami.
 11. Rodzice wspierają ze środków Rady Rodziców wszystkie inicjatyw o dofinansowanie których występuje szkoła.
 12. Rodzice angażują się w imprezy organizowane w szkole.
 13. Szkoła utrzymuje współpracę z innymi szkołami.
 14. Rada pedagogiczna analizuje wyniki wewnętrznej ewaluacji.
 15. Systematycznie diagnozowane są osiągnięcia edukacyjne uczniów.