Dla rodziców


„Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie

 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szanowni Rodzice,

w dniu 18 grudnia 2018 r. (wtorek)

odbędzie się dzień otwarty

kl. I-III  godz. 1600-1700

kl. IV-VII  godz. 1700-1800

zebranie informujące o zasadach rekrutacji

do szkół ponadpodstawowych

kl. VIII  godz. 1700


Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się, z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Poniżej umieszczamy link do materiałów Kuratorium Oświaty w Warszawie,

Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020


oraz materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej


list-minister-edukacji-do-rodzicow.pdf
ulotka-dotyczaca-rekrutacji.pdf
komunikat-men.pdf


    Z poważaniem,

Marzena Cichy

dyrektor szkoły


Szanowni Rodzice,

w dniu 25 października 2018 r. (czwartek)

odbędzie się dzień otwarty

i zebranie Rady Rodziców

kl. I-III         godz. 1600-1730

kl. IV-VIII   godz. 1700-1830

zebranie       godz. 1800


Szanowni Rodzice,

w związku z prowadzoną w szkole fluoryzacją (kl. I-VI) prosimy o zapewnienie dzieciom szczoteczki do zębów w osłonce.

Terminy fluoryzacji:

15.10.2018 r., 26.11.2018 r., 07.01.2019 r., 18.02.2019 r., 01.04.2019 r., 13.05.2019 r.


Informujemy, że zajęcia gminne ługi bugi w dniach 16.10.2018-19.10.2018 zostały odwołane. Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Rodzice,

w dniu 17 października 2018 r. na terenie szkoły będą wykonywane zdjęcia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy fotograficznej.

FOTOAGNES

UWAGA!!!

W związku z wykonywanymi pracami na drodze w Witkowicach, w dniu 13 września 2018 r. dzieci będą dowiezione do budynku OSP w Witkowicach.Szanowni Rodzice,

w dniu 14 września 2018 r. o godz. 1700

odbędą się zebrania z rodzicami.


Serdecznie zapraszam,

Dyrektor SzkołyUroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2018/2019

odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 900

w budynku Szkoły Podstawowej

im. gen. bryg. Franciszka Włada

w Kamionie
Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.     

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych, świadczenie wypłaca się tej osobie która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem

  • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej,  gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej,  szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

  • Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  • Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

  • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia Dobry Start oraz niżej wymienionych świadczeń można uzyskać na stronie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.

Link do strony  z obowiązującymi wzorami druków:  http://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie


Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych.

Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie w celu załatwienia sprawy oraz przekazując nam swoje dane, obdarowujecie nas Państwo olbrzymim kredytem zaufania. Pragniemy Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie przykłada szczególną uwagę do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych. Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane były przetwarzane w Szkole w sposób bezpieczny i transparentny.

W przeddzień wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
chcielibyśmy przekazać Państwu pełną informację na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie.  

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informację w zakresie ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie będą dla Państwa pomocne.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Marek Kujawa


INFORMACJA 

O przetwarzaniu danych osobowych przez 
Szkołę Podstawową im. Gen. Bryg. Franciszka Włada 
w Kamionie
  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia4 maja2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Bryg. Franciszka Włada w Kamionie - administrator Państwa danych osobowych, dane kontaktowe Szkoły i naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Gen. Bryg. Franciszka Włada w Kamionie, Kamion Poduchowny 9, 96-512 Młodzieszyn,  strona: sp_kamion@wp.pl Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pisząc - najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych" - na adres pocztowy Szkoły lub adres elektroniczny: iodo@spotcase.pl. Możecie też Państwo skorzystać z numeru telefonu: 46 861 70 02.

2.        Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r.  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.        W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Szkołę przez przepisy obowiązujących ustaw. Występują także przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.

Państwa dane osobowe Szkoła będzie przetwarzała zatem na podstawie:

1)     wyrażonej przez Państwa zgody

2)     gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy;

3)     gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole;

4)     gdy będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;

5)     gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Szkołę w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jeżeli Szkoła będzie przetwarzała Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzała dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

1)     wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

2)     będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Szkołę lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

3)     będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, a Państwo będą fizycznie lub prawnie niezdolni do wyrażenia zgody;

4)     będzie to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów;

5)     będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;

6)     będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa Szkoła może dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

6.        Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Zakres przetwarzanych przez Szkołę danych określają przepisy, na podstawie których dokonujemy przetwarzania Państwa danych. Są to w szczególności Państwa imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, obywatelstwo.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę będą to najczęściej dane imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu , miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, nr telefonu.

 

7. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.

 

8. Jak długo Szkoła będzie przetwarzała dane?

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz wewnętrznych regulaminów.

 

9. Jakie prawa przysługują Państwu wobec Szkoły?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Czy musicie Państwo podać dane osobowe?

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Może wystąpić sytuacja, w której podanie przez Państwa danych osobowych będzie dobrowolne, ale konieczne np. do zawarcia umowy.

12. Czy wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe Szkoła nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 


W roku szkolnym 2017/2018

obiady będą wydawane do 20 czerwca 2018 r.

Proszę o uregulowanie płatności za obiady

do 15 czerwca 2018 r.


W związku ze szkoleniem pracowników

Szkoły Podstawowej w Kamionie

w dniu 17 maja 2018 r.,

wszyscy uczniowie kończą najpóźniej po 5 godzinach lekcyjnych i będą wracać pierwszym kursem.


Dnia 21 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kamionie odbędzie się zebranie Rodziców (informacja o przewidywanych ocenach rocznych):

- godz. 1630 z wychowawcami klas,

- godz. 1700 z dyrektorem szkoły.

        Wszystkich Rodziców bardzo proszę o obecność na zebraniu.Drodzy Rodzice,

w dniu 14 maja 2018 r. odbędzie się wycieczka do Rogowa.

W programie:

- zwiedzanie Arboretum oraz Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej z przewodnikiem.

- będzie również możliwość zakupienia sadzonek roślin.

 

Zbiórka odbędzie się o godzinie 750 w <